לינגואיסטיקה

Un artíkolo de la Vikipedya, la ansiklopedya líbera
     
פירדינאנד דה סאוססורה, לינגויסתה סויזו דיל סיקולו 19 אי פאדרי די לה לינגויסתיקה מודירנה, אינספירה און אינפוקה סינתיפיקו די לה לינגויסתיקה

לה לינגואיסטיקה איס איל איסטודיו סיינטיפיקו די לה לינגואה. איסטודיה לה איסטרוקטורה דה לאס לינגואס נאטוראליס אי די אספיקטוס פאריסידוס. אינטרה אילייאס קומו דה סו דיזבֿילופאמיינטו איסטוריקו, דה סו איסטרוקטורה אינטירנה אי איל קונוסימיינטו פור לוס אבֿלאנטיס די סו לינגואה. איי טריס אספיקטוס פארה איל איסטודייו: פורמה, סינייפיקה אי אוזו דה לה לינגואה. לאס מאס אנטיקאס דיסקריפסייוניס די לה לינגואה סי קראייה קי לאס איזו פאאניני (סיקולו IV א.ק) קון איל אנאליסיס דיל סאנסקריתו אין אשתאדחייאייי

אי סינקו פארטיס פרינסייואליס אין לה לינגויסטיקה:

  • פונולוזֿיאה (איסטודייו די סונידוס די פארטיס די ביירבֿוס או פונימאס)
  • מורפולוזֿיאה (איסטודייו די פארטיס די ביירבֿוס או מורפימאס)
  • סינטאקסיס (איסטודייו דיל אורדין די לוס ביירבֿוס)
  • סימאנטיקה (איסטודייו דיל סינייפיקאדו די ביירבֿוס)
  • פראגמאטיקא (איסטודייו דיל סינייפיקאדו נו איקספריסו דיל אבֿלה קי איסטה סיפאראדו דיל סינייפיקאדו ליטיראל; איגזימפייו קואנדו דיזימוס "טינגו פריאו" קואנדו קירימוס קי אלגונו סירי לה בֿינטאנה)

און לינגויסטה איס אונה פירסונה קון פורמאסייון אין לינגויסטיקה, אמה אונה פירסונה קי אבֿלה בֿאריאס לינגואס איס און פוליגלוטה לה לינגויסטיקה נו קונסיסטה אין איל אפרינדיזאזֿי די לינגואס או איל אנאליסיס די טיקסטוס ליטירארייוס.